اگر کسی را دوست ندارید

بدون تعارف به او بگوئید : دوستت ندارم !

و همان جا تمامش کنید .....

ادامه اش ندهید !

نگذارید وابسته تر شود !

دلگرمش نکنید !

دلش را خوش نکنید !

که بعد روزی با یک بهانه کوچک رهایش کنید !!

باور کنید آدمی که بی هوا رها میشود دیگر به زندگی عادی باز نمیگردد !!