به حد فاصل بین

         "" این با بقیه فرق داره ""   و    "" اینم یکی بود عین بقیه ""                    

   رابطه گفته میشود .