دیگه حتی نمیشه به آشنا هم اعتماد کرد ،،،،،،،

     تنها کسی که میتوته تکیه گاهت باشه پدرو مادرته ،،،،،،

         آشنا که خوبه، باید هواست باشه پشتت به خنجر بعضیا نخوره ،،،،،،