قبول دارید روزای سختی رو داریم سپری میکنیم

حرف هایی که نمیتونی بزنی و داره اذیتت میکنه

درگیر مشکلات از هر طرف

درگیری های ذهنی

فشار های روانی

بی اهمیتی

پوچی

...

..

.