بزرگى را گفتند که انسانیت چیست؟ گفت:

تواضع در وقت رفعت!

،،،
عفو هـنگام قدرت!

،،،
در تنگدستی سخاوت!

،،،
بخشـش بدون منت...!