سرگشته چو پرگار ، همه عمر دویدیم

،،،،،،

آخر به همان نقطه که بودیم رسیدیم